Kosten

Vergoeding van de kosten voor psychologische hulp
Bij Joor Solutions kunt u terecht voor een behandeling in de Basis GGZ en voor de Gespecialiseerde GGZ. Behandeling in de Basis GGZ betreft vaak licht tot matige psychische klachten en is meer kortdurend (tot circa 12 gesprekken). De Gespecialiseerde GGZ behandeling richt zich op meer complexe en langdurige problematiek en kent in principe geen limiet aan behandelcontacten (een behandeling wordt geopend voor de periode van maximaal 1 jaar). Joor Solutions heeft voor de zorg in de Basis GGZ 2020 met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Zie voor verdere informatie deze pagina.

Voor de Gespecialiseerde behandeling (2020) heeft Joor Solutions contracten met ZILVEREN KRUIS en met de merken die vallen onder IPTIQ, CARESQ, DSW & ASR). Als u verzekert bent bij andere zorgverzekeraars betekent dit dat u, na de behandeling of na afronding van een diagnostisch onderzoek, zelf de nota dient te betalen. De nota dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw type polis (BUDGET, NATURA OF RESTITUTIE) krijgt u de kosten tussen de 60% en 100% vergoed.Het gedeelte wat u niet vergoed krijgt heet de eigen bijdrage.

VRAAG ALTIJD BIJ UW ZORGVERZEKERAAR NA OF ER SPRAKE IS VAN EEN EIGEN BIJDRAGE ZODAT U NIET VOOR VERRASSINGEN KOMT TE STAAN.

Joor Solutions hanteert voor de Gespecialiseerde GGZ de NZA tarieven. Zie hier voor meer informatie over polissen en zie voor informatie over de vergoedingen voor niet gecontracteerde zorg deze .PDF.

De hoogte van de kosten voor de Gespecialiseerde GGZ wordt bepaald door de hoeveelheid tijd (het aantal behandelminuten) dat er is besteedt. De verschillende type onderzoeken zoals diagnostisch onderzoek naar autismespectrumstoornis, ADHD, neuropsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek vallen ook binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Intelligentie onderzoek, ADHD onderzoek en neuropsychologische screening komen doorgaans tussen de 250 en 799 minuten uit. Persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek naar autismespectrumstoornissen en uitgebreid neuropsychologisch onderzoek vallen meestal in de categorie tussen 800 en 1799 minuten

Een overzicht van de kosten in 2020 (bijvoorbeeld ADHD):
250 t/m 799 minuten € 1469,01
800 t/m 1799 minuten € 2739,29
1800 t/m 2999 minuten € 4853,71
3000 t/m 5999 minuten € 8007,46

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt. Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1. Verwijzing door de huisarts

U dient een geldige verwijzing te hebben, gedateerd voor de datum van het intakegesprek. Uw huisarts, een medisch specialist, de bedrijfsarts of verzekeringsarts kunnen een verwijzing schrijven. De landelijke minimale eisen voor de verwijsbrief zijn:

De vermelding van de naam, functie en AGB-code van de verwijzer
Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel
De verwijzing is gedateerd maximaal 9 maanden vóór de start van de behandeling (dit betekent de datum van eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact)
Vermelding voor de Gespecialiseerde GGZ
Vermelding van het vermoeden van een DSM 5 stoornis; de ernst van de problematiek; het risico; complexiteit en het beloop van de klachten

Let op! U bent zelf verantwoordelijk dat u over een geldige verwijsbrief beschikt. Zonder deze verwijzing kunnen wij niet starten met uw behandeling/ psychologisch onderzoek.

Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

2. Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt in 2020 € 198,88

3. Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

4. Uitgesloten behandelingen

Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Hoe wordt psychologische hulp vergoed?

Psychologische pakketten

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

Er zijn vier ‘pakketten’ in de Basis GGZ geformuleerd van psychologische hulp:

 • psychologische hulp kort (ca. 5 consulten, maximumtarief € 503,47)
 • psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken, maximumtarief € 853,38)
 • psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1.383,65)
 • psychologische hulp chronisch (ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1.330,98)

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Hij kan u daarover informeren.

Voor cliënten die niet in zorg komen maar wel een intake en of vervolgafspraak hebben gehad en worden doorverwezen geldt de prestatie onvolledig behandelaanbod (max € 219,78)

In dit bestand van Nederlandse Zorg Autoriteit is meer informatie te vinden over de tarieven en prestaties.

Afzonderlijke gesprekken

Indien u zonder verwijzing in behandeling wilt komen wordt €110 tarief gehanteerd per sessie.

Naast psychologische behandeling kan de psycholoog ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Hiervoor gelden geen regels. Wel moet de psycholoog dan BTW in rekening brengen.

Het tarief voor coaching voor particulieren in 2020 kost € 125,- per consult (inclusief BTW). Voor het bedrijfsleven
 wordt een offerte op maat gemaakt.

Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog

 • of u voor een behandeling in de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ in aanmerking komt;
 • welke behandelpakket past bij uw klachten.

De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Stoppen van de behandeling

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, kan uw psycholoog de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of uw vakantie afbreekt.

Afgezegde afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of NO SHOW wordt 30 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Hoe hoog is de vergoeding?

Eigen risico

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2020 € 385 per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.

Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 385 van uw psychologische hulp zelf betalen. De verplichte eigen bijdrage per consult is in 2014 komen te vervallen.

Contract of niet

 • Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). Uw psycholoog declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.
 • Als uw psycholoog geen contract heeft (voornamelijk de Gespecialiseerde GGZ behandeltrajecten) kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten.

Joor Solutions heeft in 2020 voor de Basis GGZ contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars
voor de Gespecialiseerde GGZ heeft Joor Solutions in 2020 contracten afgesloten met ZILVEREN KRUIS, CARESQ, IPTIQ (Atlas Insurance PCC Limited, Healthcare NL Cell), DSW & ASR

De volgende merken vallen onder deze zorgverzekeraars:
ZILVEREN KRUIS, ZIEZO, PRO LIFE, INTERPOLIS, AVEO ACHMEA, FBTO, DE FRIESLAND ZORGVERZEKERINGEN KIEMER, OZF ACHMEA, ONE UNDERWRITING HEALTH (IAK), PROMOVENDUM, BESURED, NATIONAL ACADEMIC, AEVITAE BV, DITZO,DE AMERSFOORTSE, STAD HOLLAND, A.S.R. ZORGVERZEKERAAR, INTWENTE

Betaling

Indien Joor Solutions geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U betaald de nota zelf aan Joor Solutions. Vervolgens kunt u de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langerdurende behandelingen kan Joor Solutions u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’. Vooral in de eerste helft van 2020 kan het lange tijd duren voordat de verzekering u uitbetaalt.

Samenvattend
 • vergoeding vindt alleen plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere arts (afhankelijk van uw verzekering);
 • de psycholoog controleert vooraf of in het eerste gesprek de verwijsbrief, en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt. Ook geeft hij aan of hij contracten heeft met verzekeraars en zo ja, met welke.
 • in het eerste of tweede gesprek bepaalt de psycholoog of u voor behandeling in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geeft hij aan wat de kosten ervan zijn. U beslist of u hiermee akkoord gaat.
 • als u de behandeling tussentijds stopt, is de psycholoog gerechtigd u de kosten van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

© NVGzP, 2014. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is uw psycholoog aangesloten bij een klachtenregeling. Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!