Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De klinisch psycholoog van Joor Solutions valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake, onderzoek- en adviesgesprekken) en behandeling. De typen consulten zijn voor de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) hetzelfde.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De huisarts vermeld dit op de verwijsbrief. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.

Specialistische GGZ en Basis GGZ

Behandeling/ diagnostiek kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ (SGGZ) of Basis GGZ (BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar voor de BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is. Over een paar jaar wordt dit onderscheid losgelaten en wordt de zorgvraagtypering op basis van de HoNOS+ als uitgangspunt gebruikt.

Zorgvraagtypering HoNOS+

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst (HoNOS+) in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. In 2022, 2023 en 2024 wordt deze code vermeld op de factuur. Deze codering heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg. Op de factuur van Specialistische GGZ  behandeling wordt daarnaast diagnose informatie vermeldt.  Indien je bezwaar hebt tegen het delen van deze privacygevoelige informatie is er de mogelijkheid tot het invullen van de zogenoemde privacy-opt-out verklaring. Door het invullen en opsturen van deze verklaring aan de zorgverzekeraar wordt er geen privacygevoelige informatie op de factuur vermeld en wordt er geen informatie aangeleverd aan de NZA.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts.  Een verwijsbrief is geldig als daarop vermeldt staat ‘waar naar wordt verwezen (Basis GGZ of de Specialistische GGZ), naam en functie verwijzer, persoonsgegevens van de verwezen verzekerde, geadresseerde, of er sprake is van een heraanmelding, (vermoeden van) DSM-5 stoornis. De huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist (waaronder psychiater), SEH-arts, de regiebehandelaar (bij doorverwijzing van BGGZ naar SGGZ of andersom en tussen GGZ aanbieders) mogen verwijzen.

Contractvrij werken & Restitutiepolis

Joor Solutions heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Contractvrij werken werkt anders dan gecontracteerd werken. Je ontvangt per maand een factuur. De factuur moet je zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van het type polis wat je afsluit bij je zorgverzekeraar (Budget, Natura of Restitutiepolis) krijg je in 2022 tussen de 50-100% vergoed. Met een restitutiepolis krijgt je 100% vergoeding van de kosten. Let op! In 2024 worden er nog maar enkele restitutiepolissen aangeboden. Zie hier voor het overzicht zorgpolissen en vergoedingen 2024.

Vraag altijd vooraf bij je zorgverzekering naar de voorwaarden van je polis over de vergoeding van de kosten bij ongecontracteerde zorg. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (€ 385 of hoger).

Zelfbetalers

Indien je dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).

Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 of 60 minuten, tenzij anders afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Joor Solutions hanteert de (maximum) tarieven van de NZa. Klik hier voor een volledig overzicht

Tarieven NZA klinisch psycholoog (2024)

 • Diagnostiek 15  minuten  € 90,98
 • Diagnostiek 30 minuten   € 151,77
 • Diagnostiek 45 minuten   € 212,44
 • Diagnostiek 60 minuten  € 242,66
 • Diagnostiek 75 minuten  € 295,29
 • Diagnostiek 90 minuten  € 362,23
 • Diagnostiek 120 minuten € 500,28
 • Behandeling 15 minuten  € 73,82
 • Behandeling 30 minuten € 126,17
 • Behandeling 45 minuten € 179,24
 • Behandeling 60 minuten € 212
 • Behandeling 75 minuten € 260,66
 • Behandeling 90 minuten € 318,56
 • Behandeling 120 minuten € 453

Overig

 • Intercollegiaal overleg kort    € 22,18
 • Niet basispakketzorg consult € 117,33

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd, daarna wordt € 30,- in rekening gebracht. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.