Bij Joor Solutions kunnen cliënten terecht voor behandeling of diagnostisch onderzoek in de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. De werkwijze bij Joor Solutions bestaat uit vier fasen. Dit zijn de aanmeldfase, de intakefase, de behandelfase en de afsluitfase.

I Aanmeldfase

Aanmelden voor een intake kan via het contactformulier of telefonisch via 06-4424 2339. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de psychologische zorg dient u over een verwijsbrief van de huisarts te beschikken. Voorwaarden voor de verwijsbrief kunt u vinden onder tarieven. Met de verwijzer kan, na toestemming van u, overlegd worden over uw aanmelding.

II Intakefase

De intakefase bestaat uit 1 a 2 intakegesprekken. De intakegesprekken duren 45 minuten tot 1 uur. In de intakefase worden uw klachten en hulpvragen besproken. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken of uw klachten en hulpvragen binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ vallen. Klachten die behandeld worden in de Basis GGZ zijn doorgaans enkelvoudig en meer kortdurend van aard. Complexe en langdurige klachten worden doorgaans in de Specialistische GGZ behandeld.

Om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van uw klachten kan het voorkomen dat er psychologisch onderzoek plaatsvindt. In deze situatie wordt dit met u besproken. Ook kan het voorkomen dat er contact wordt opgenomen met de verwijzer. Dit gaat altijd in overleg en gebeurt alleen met uw toestemming.

Na de intakefase wordt duidelijk of u bij Joor Solutions in behandeling kunt komen of dat het beter is om u door te verwijzen naar een andere vorm van (gespecialiseerde) GGZ. Hierover zal ik uw huisarts informeren.

III Behandelfase

Als u bij Joor Solutions kan worden behandeld, wordt er gekeken welke behandeling het beste bij uw vragen aansluit. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Joor Solutions werkt volgens de GGZ-richtlijnen. De behandelingen zijn evidence based (zie behandelingen). Als het voor de behandeling van belang is kunnen partners, familieleden of andere naastbetrokkenen worden betrokken. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de u.

In het behandelplan worden samen doelen geformuleerd waar u binnen de behandeling aan wilt werken. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig samen geëvalueerd. Evalueren gebeurt onder meer aan de hand van ROM.

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en is het meten van de resultaten van de behandeling aan de hand van vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunt u via het internet invullen.

IV Afsluitfase

In de afsluitfase wordt de behandeling afgerond. Aan het einde van het behandeltraject wordt er samen geëvalueerd over het behandelresultaat en de mate van tevredenheid over de behandelaar en de praktijk.  Op de website van Zorgkaart Nederland (het onafhankelijke kwaliteitsplatform voor de zorg) kun u uw mening kwijt.

Daarnaast kunnen cliënten in het gastenboek op deze website, in hun eigen bewoordingen, hun ervaringen achterlaten. Na afronding van de behandeling wordt, na toestemming van u, uw huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelresultaat.

Wachttijden

Momenteel heeft Joor Solutions 3 maanden wachttijd (zowel voor de Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ (januari 2024). Een behandeltraject kan direct of binnen 1 a 2 weken na afronding van het intaketraject starten.
‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’.

Samenwerking

Joor Solutions heeft praktijkruimte in het pand Burg (eerste verdieping). Binnen Burg. zijn diverse hulpverleners gevestigd waaronder een fysiotherapiepraktijk. Joor Solutions werkt samen met diverse huisartsen in de regio. Met huisartsenpraktijk ’t Sant in Santpoort-Noord vindt regelmatig overleg, consultatie en afstemming plaats met de huisartsen en de POH-GGZ. Informatie over cliënten wordt alleen gedeeld na toestemming van de cliënt. Daarnaast werkt Joor Solutions samen met praktijk Miriam Schulz. De samenwerking bestaat onder meer uit intercollegiale intervisie, consultatie en het verrichten van onderzoek en behandeling.

Kwaliteitsstatuut

Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Het nieuwe kwaliteitsstatuut van Joor Solutions (2022) is door stichting Kwaliteit in Basis GGZ beoordeelt en goedgekeurd. Op de praktijklocatie in Santpoort-Noord is het kwaliteitsstatuut in te zien.

Joor Solutions werkt volgens kwaliteitsstandaarden www.ggzstandaarden.nl en richtlijnen www.trimbos.nl

Websites voor cliënten: www.wijzijnmind.nl   www.omgaanmetdepressie.nl/zelfhulp

Beroepscode

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven.

Joor Solutions werkt aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Privacyverklaring en opt-outregeling

Klik hier voor privacyverklaring en opt-outregeling
In de tweedelijns GGZ bestaat al langer de verplichting tot vermelding van de diagnose op de factuur, en aanlevering van behandelinformatie aan DIS. Hier is vanuit het oogpunt van privacybescherming bezwaar tegen aangetekend. Dit heeft geleid tot de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen bij de behandelend psycholoog of psychotherapeut. Een kopie van deze privacyverklaring moet worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de therapeut declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose.

Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd. Ook voor de Basis-GGZ is er een opt-outregeling getroffen. Deze geldt alleen voor de aanlevering van informatie aan DIS. Voor de facturering aan zorgverzekeraars is een opt-outregeling volgens de NZa niet nodig, omdat de factuur voor de Basis-GGZ geen diagnose-informatie bevat.

Aanvankelijk gold de opt-outregeling alleen voor diagnosegevoelige informatie, maar vanaf 2015 is de regeling uitgebreid tot alle gegevens. Dit betekent dat van patiënten die een privacyverklaring hebben getekend helemaal geen gegevens aan DIS meer mogen worden aangeleverd. Voorwaarde voor de opt-outregeling is dat de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk de privacyverklaring van de NZa hebben ondertekend. Dit moet gebeuren voordat de gegevens aan DIS worden aangeleverd. Voor meer informatie over dit onderwerp zie stopbenchmark.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over uw behandeling en wilt u, of kunt u dit niet meer met Joor Solutions bespreken? Bekijk dan de folder “Klachtenregeling NVGzP” en lees daarin meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

AVG

Hier vindt u het privacystatement van Joor Solutions.